جهان در مسیر رکود اقتصادی

جهان در مسیر رکود اقتصادی / رشد اقتصادی جهان در سال 2023 کاهش خواهد یافت...