سه شنبه , ۶ مهر ۱۴۰۰
طراحی سایت در اصفهان
تست ژنتیکی سرطان‌های وراثتی ساخته شد

تست ژنتیکی سرطان‌های وراثتی ساخته شد


به گزارش پایگاه خبری نهانه به نقل از مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، محققان کشور محصولی برای تست ژنتیکی سرطان‌های وراثتی طراحی کردند که کاربرد مهمی برای پیشگیری از ابتلا به سرطان دارد. این تســت ناهنجاری هــای ژنتیکــی مرتبــط بــا ســرطان را در افــراد شناســایی می کنــد. رویکــرد اجـرای آن نیز به این صورت است کـه پـس از تهیـه نمونـه خـون، DNA اسـتخراج و بــه کمــک فنــاوری توالی یابــی نســل جدیــد و بــا تکنیــک WES توالی یابی ژنوم فرد انجام می شود.

پس از آن داده هــای حاصــل از این اقدام بــه کمــک پایگاه هــای داده موجــود تحلیــل و ارزیابــی می شود و نتایــج حاصــل از تحلیــل داده توســط متخصــص ژنتیــک مــورد ارزیابــی ثانویــه قــرار می گیــرد و نتایـج نهایـی بـه صـورت گـزارش بالینـی در اختیـار متخصـص قـرار داده می شـود. ایـن تسـت گـزارش وجـود ناهنجـاری ژنتیکـی در فـرد را بـه طـور کلـی و ناهنجـاری ژنتیکـی مرتبـط بـا سـرطان را بـه صــورت خــاص بــه متخصــص ارائــه می دهــد.

این تســت ژنتیکــی بــرای افــرادی کــه دارای ســابقه وراثتــی ســرطان هســتند یــا بــه اصطـلـاح فــرد پرخطـری در زمینـه سـرطان هسـتند، کاربـرد دارد. کاربردهـای محصـول بـرای افـراد پرخطـر تشخیص ناهنجاری ژنتیکی مرتبط با سرطان، پیشگیری از ابتلا به سرطان در فردی که به سرطان مبتلا نشده است، پیشگیری از ابتلای دیگر اندام های سرطان در فردی که به سرطان مبتلا شده است و پیشگیری از انتقال ناهنجاری ژنتیکی مرتبط با سرطان به نسل بعد است.

تســت های ژنتیکــی ســرطان های وراثتــی بــه عنــوان تســت های پیشــگیرانه شــناخته می شــوند و در افــرادی کــه هنــوز بــه ســرطان مبتــلا نشــدند، راهکارهــای درمانــی ممکــن را توصیــه می کننــد.

پیشــگیری از ابتـلا بــه ســرطان باعــث کاهــش نــرخ ابتــلا بــه ســرطان در کشــور و هزینه هــای اقتصــادی کشــور می شــود. از طــرف دیگــر پیشــگیری از ابتــلای اندام هــای دیگــر بــدن فـردی کـه بـه سـرطان مبتـلا شـده اسـت، امـکان درمـان سـرطان و بـالا بـردن کیفیـت زندگـی بیمـار را فراهــم می کنــد کــه این موضوع امیــد بــه زندگــی راافزایش میدهد.

پایگاه خبری نهانه - کلیه مطالب از سایت های مجاز جمع آوری شده است و پایگاه خبری نهانه مسئولیتی درقبال محتوا نخواهد داشت. همچنین این پایگاه خبری تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.


گروه نهانه: تست ژنتیکی سرطان‌های وراثتی ساخته شد

تست ژنتیکی سرطان‌های وراثتی ساخته شد

درباره‌ پایگاه خبری نهانه

پایگاه خبری نهانه - جدیدترین اخبار ایران و جهان را در پایگاه خبری نهانه مشاهده بفرمایید. دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دوره بازرسی جوش