افزایش ۴٫۵ درصدی رشد اقتصادی نیمه نخست امسال نسبت به پارسال

پایگاه خبری نهانه گزارش می دهد: افزایش ۴٫۵ درصدی رشد اقتصادی نیمه نخست امسال نسبت به پارسال خبر اقتصادی:

به گزارش گروه خبری نهانه به نقل از ایرنا، گزارش محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره رشد اقتصادی کشور عصر سه شنبه منتشر شد.
بر این اساس رشد اقتصادی کشور به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ در شش ماهه نخست امسال به عدد ۴٫۵ درصد رسید.
رشد تولید ناخالص داخلی در تابستان امسال نسبت به دوره مشابه پارسال ۴٫۶ درصد شد.
آخرین داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه رشد اقتصادی از منابع رسمی مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، طرح آماری کارگاه های بزرگ صنعتی و طرح آماری فعالیت های بخش ساختمان (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو دریافت شد.
همچنین در گروه خدمات نیز متناسب با هر یک از فعالیت ها، از منابع آماری و شاخص های قیمت مرتبط با موضوع استفاده شد.
بررسی سهم فعالیت های مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان می دهد در نیمه نخست امسال ارزش افزوده فعالیت های ‘نفت’ با ۱٫۳ درصد و ‘حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات’ با ۰٫۷ درصد بیشترین نقش را در رشد تولید ناخالص داخلی بازی کردند.
هر یک از بخش های ‘بازرگانی، رستوران و هتلداری’، ‘صنعت’ و ‘برق، گاز و آب’ نیز ۰٫۵درصد در رشد تولید ناخالص داخلی سهم داشتند.
در مقابل ارزش افزوده فعالیت ‘خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی’، با سهم منفی ۰٫۱ درصد از رشد، نقش کاهندهای در تولید ناخالص داخلی در دوره مورد بررسی داشت.

** کشاورزی
آخرین آمار و اطلاعات دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد برآورد امسال مقادیر تولید محصولات زراعی، باغی و دامی نسبت به پارسال به ترتیب از رشد ۰٫۳، ۶٫۵ و ۵٫۸ درصد برخوردار بود.

،( اساس در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ و بر اساس محاسبات فصلی، رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی (به قیمت های ثابت ۱۳۹۰
۴ درصد افزایش یافته است. / نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲
بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در نیمه نخست سال ۱۳۹۶ به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ به میزان
۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد. نتایج حاصل از / ۷۹۱/۱ هزارمیلیارد ریال برآورد می گردد که گویای رشد ۸
٢
محاسبات مقدماتی در این زمینه نشان می دهد که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این گروه، به طور عمده ناشی از افزایش نرخ
رشد تولید و صادرات نفت خام، تولید میعانات گازی، تولید فرآورده های پالایشگاهی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی
نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.
در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش
۴ درصد افزایش یافته است. از مجموع ۲۴ رشته فعالیت / می دهد) در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹
۳/ ۸۸ درصد)، دارای رشد مثبت بوده است. همچنین ۷ / صنعتی در نیمه نخست سال ۱۳۹۶ ، سیزده رشته فعالیت با (ضریب اهمیت ۷
۴ درصدی شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی (در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ ) به ترتیب مربوط به / واحد درصد از رشد ۹
فعالیت صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیائی و صنایع تولید فلزات اساسی
بوده است.
در بخش ‘ساختمان’، ارزش سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمتهای جاری در شش
۱۲ درصد افزایش یافته است. با اعمال شاخص های قیمتی متناظر و تعدیل / ماهه اول سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶
ارزش افزوده ساختمانهای خصوصی به قیمتهای جاری و همچنین با احتساب ارزش افزوده ساختمان های دولتی، نرخ رشد
۰ درصد برآورد میگردد. / بخش ‘ساختمان’ به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰ در حدود ۶
۴ درصدی طی سه ماهه دوم سال ۱۳۹۶ مربوط به / برآوردهای مقدماتی نشان میدهد که بخش عمده رشد اقتصادی ۶
۱ واحد درصد از رشد اقتصادی بوده است. محاسبات اولیه نشان میدهد که ارزش افزوده / گروه خدمات با سهمی معادل ۸
۳ درصد / ۴ و ۹ /۸ ،۵/۷ ،۴/ فعالیتهای گروه ‘کشاورزی’، ‘نفت’، ‘صنایع و معادن’ و ‘خدمات’ به ترتیب از رشدی معادل ۳
،۴/ طی سه ماهه دوم سال ۱۳۹۶ برخوردار بوده اند؛ این در حالی است که رشد این فعالیتها در فصل اول سال جاری به ترتیب ۰
۳ درصد بوده است. لازم به ذکر است که طی سه ماهه دوم سال ۱۳۹۶ بخش ساختمان به عنوان زیربخش گروه / ۴/۲ و ۸ ،۵/۹
۳ درصد می باشد. / صنایع و معادن، از رشد مثبت برخوردار بوده است. رشد بخش ساختمان طی سه ماهه دوم سال ۱۳۹۶ معادل ۱
نگاهی به ارقام اجزای هزینه نهایی (طرف تقاضای اقتصاد) در نیمه نخست سال ۱۳۹۶ (به قیم تهای ثابت سال ۱۳۹۰ ) نیز
۰/ ۳ و ۱ /۵ ،۳/ نشان می دهد که اقلام مصرف خصوصی، مصرف دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به ترتیب از رشدی معادل ۷
٣
درصد برخوردار بود هاند. محاسبات مقدماتی شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل، نشان دهنده افزایش نرخ
۰ درصد می باشد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش ماشین آلات / رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان ۱
۰ درصد / وساختمان است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در نیمه نخست سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶
۰ درصد / افزایش یافته و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین آلات نیز طی دوره زمانی مذکور نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹
کاهش یافته است. کاهش واردات کالاهای سرمایه ای در نیمه نخست سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره زمانی مشابه گذشته، مهمترین
عامل در خصوص کاهش نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین آلات است.
در حوزه تجارت خارجی و بر اساس برآوردهای اولیه، صادرات و واردات کالاها و خدمات طی شش ماهه اول سال
۱۱ درصدی برخوردار / ۴ و ۴ / ۱۳۹۶ (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ ) و نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از نرخ رشد ۳
بوده اند.
بررسی ارقام هزینه نهایی (به قیم تهای ثابت سال ۱۳۹۰ ) در فصل دوم سال ۱۳۹۶ نیز نشان میدهد که اقلام مصرف
،۴/۱ ،۳/ خصوصی، مصرف دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات و واردات کالاها و خدمات به ترتیب از نرخ رشد ۲
۸ درصدی برخوردار بودهاند. به عبارت دیگر، روند رشد کلیه اقلام هزینه نهائی در فصل دوم سال ۱۳۹۶ مثبت بوده

اخبار اقتصادی گروه خبری نهانه به نقل از ایرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام*۹۱۳۲*۱۹۶۱*
خبرنگار: فرزانه سلامت بخش* انتشار: مریم مسعود

انتهای پیام /*

کلیه مطالب از مراجع معتبر و مجاز جمع آوری شده است و پایگاه خبری نهانه مسئولیتی در قبال محتوا ندارد. این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. جدیدترین اخبار ایران و جهان را در پایگاه خبری نهانه مشاهده بفرمایید.


مشاهده : افزایش ۴٫۵ درصدی رشد اقتصادی نیمه نخست امسال نسبت به پارسال

افزایش ۴٫۵ درصدی رشد اقتصادی نیمه نخست امسال نسبت به پارسال

۱۶ January 2018 | 11:04 pm

دوره بازرسی جوش