دوشنبه , ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
طراحی سایت در اصفهان
آشفتگی در ادبیات سیاسی ایران

آشفتگی در ادبیات سیاسی ایران


درآستانه ی هفته ی وحدت که به ابتکاربزرگان جمهوری اسلامی برای تقریب مذاهب اسلامی شکل گرفت شاهد تلاش برخی ازنمایندگان مجلس درجهت فروپاشی وحدت جامعه هستیم!پیامبربزرگواراسلام که خداوندسبحان اورارحمه للعالمین معرفی میکند در بیان فلسفه ی بعثت خویش تکمیل وتتمیم مکارم اخلاقی را گوشزد میکند”انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق”.            

چندیست پرخاشگری وادبیات توهین آمیز ونسنجیده توسط برخی افراد بی ملاحظه مرزهای تقوای سیاسی دریده شده و فرهنگ سیاسی جامعه درحال آسیب دیدن است. نمایندگانی که آرا اندک خودشان را ازبرخی شهرستانها پشتوانه هتاکی به رییس جمهو رمنتخب با رای ۲۴ میلیونی قرارداده اند به ابعاد حقوقی سیاسی وحتی فرهنگی واخلاقی اظهاراتشان درافکارعمومی توجه ندارند. ادامه وتسری این نوع ادبیات مغایرباآموزه های شریعت محمدی ومکتب جعفری که پیروانشان را اهل مدارا وگفتگو ونحن ابنا الدلیل می خوانند.

سبب تزلزل دربنیانهای اخلاقی جامعه وکمرنگ شدن اعتماد عمومی مردم نسبت به همه ی مسئولان خواهد بود! آنانکه بی توجه  به حساسیت جایگاهها وتکیه برتریبونهایی که دراختیاردارند براحتی دیگرمسئولان حتی رییس یک قوه مستقل ونفردوم حاکمیت راباادبیات ناشایست وتهدیدآمیز موردخطاب قرارمیدهندوگمان می کنندبا ناسزاگویی وادبارمردم اقبال مردم بسوی انان جلب خواهدشد سخت دراشتباهند.

شرایط موجودکشور اگردراوج اقتدارهم که فرض کنیم محصول تلاشهای سه قوه است واگر نابسامان هم بدانیم محصول مشترک حاکمیت سه قوه است . هربخش ازحاکمیت باید به قبول سهم  مسئولیت خود دربروزمشکلات ونابسامانی هاهم باید پای بندباشد بافرافکنی نمیتوان توفیقات را مصادره کرد ونقائص رابه رقیب واگذاشت. اگر صرفا عملکرددولت مشکلی راایجادکرده چرابه وزرای ضعیف رای داده اید؟ ودرثانی مگردولت بدون قانون مصوب دولت قادربه اقدام و حرکت است؟

این همه دستگاه نظارتی که هرروز وزارتخانه ها برای اصلاح امورخیمه میرنند چرامجلسیان راازنقص قوانین ونقض احتمالی آنها باخبر نساخته اند واگر آگاه ساخته اندچرامجلس پیگیری نکرده است؟ راه کارهای نظارت مجلس ‌اهرمهای قانونی برای نظارت بردولت درقانون اساسی ازتذکر،سوال ،استیضاح  است نه بی حرمتی به نهادها وشخصیت هایی که قبول مسئولیت کرده اند !پناه بردن به تخریب وجهه یک قوه وراس آن کاری مذموم وغیراخلاقیست که باسنت وسیره حضرت رسول ومکتب استدلالی اهلبیت درتعارض است. کسانی که فرهنگ تندخویی را درسپهر عرصه سیاسی کشوررواج می دهند وبرروی ادب تخاطب پامیگذارند باید بدانند خواسته وناخواسته دردام ماکیاولیسم افتاده اند که تلاش برای کسب قدرت انان رابه هررفتاری مجازمیسازد!

این شیوه هاتیغ دودم است که علاوه برحریف خودشان را نیززخم میزند حتی عمیق ترازرقیب ! نقادی دولت وارکان حاکمیت درصلاحیت همه ی آگاهان است ودرجهت اجرای فریضه ی امربمعروف ونهی ازمنکر اهمیتی تمام دارد حنی درکتب معتبرحدیثی بابی به نصیحه ائمه المسلمین اختصاص یافته اما مفهوم نصیحت وخیرخواهی وامربمعروف باادبیات دشمن پسند برای خادمان کشورومیهن قابل جمع نمی تواند باشد؟!    درشت گویی ،تشدیدکینه ها وایجادالتهاب بیش از حد درجامعه وبه یاس کشاندن مردم واثبات نادرستی انتخابشان برفرض صحت!صرفا فضارابرای فرصت طلبان وفرصت سوزانی که بادرک نادرست ازفضای بحرانهای اجتماعی درصدد دستیابی به حفظ قدرت حتی باحضور حداقلی مردم هستندمساعدترخواهدکرد .

 جمهوری اسلامی درغیاب اکثریت مردمی که این نظام راایجادکردندقادربه حیات نیست .    

برهمه ی دلسوزان کشورفرض است دست بدست هم دهند وازمطلق انگاری فکروخود جناح خود بپرهیزند ودرمقابل دشمنانی که موجودیت این ملت وکشوررانشانه رفته اندیدواحده باشند. همه بایددرصددجذب حداکثری مردم برآیند وبدانند که بقول شهیدرجایی بدون دست میتوان زندگی کرد وبدون مردم هرگز!! پرواضح است دولت تدبیر نتوانست دردوردوم که تعداد مردم بیشتری به آن اعتمادکردند رضایت عمومی راارتقادهد اما درجستجوی دلایل آن نباید ازجاده انصاف خارج شدوحتی پیمان شکنی دشمن رابردوش دولت انداخت !

بی تردیدوجدان عمومی جامعه ازبی انصافی مسئولان نسبت به هم ونسبت به مردم آزرده است .نگذاریداین زخم ها عمیق ترشود باتفرقه ودرشت گویی وفضای کنایه وتقابل ملت وکشورضعیف خواهدشد انرژی مسئولان ومردم امروزدرجهت حفظ وطن ویکپارچگی نظام سیاسی بایدمتمرکزشود.همگان رابه پیروی ازکلام خداوند دانافرابخوانیم:

“ولاتنازعوافتفشلواوتذهب ریحکم”.
 

پایگاه خبری نهانه - کلیه مطالب از سایت های مجاز جمع آوری شده است و پایگاه خبری نهانه مسئولیتی درقبال محتوا نخواهد داشت. همچنین این پایگاه خبری تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.


گروه ورزش: آشفتگی در ادبیات سیاسی ایران

آشفتگی در ادبیات سیاسی ایران

درباره‌ پایگاه خبری نهانه

پایگاه خبری نهانه - جدیدترین اخبار ایران و جهان را در پایگاه خبری نهانه مشاهده بفرمایید. دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دوره بازرسی جوش